Zápis do školy

ZS_ZAPIS_header_v4

ZÁPIS DĚTÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/18

Zápis dětí do základní školy vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), viz §36, ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto:

  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to nově v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Zapsat dítě v tomto období je občanskou povinností rodiče.
  • Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.
  • Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
  • Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu a u zápisu doloží požadované doklady potřebné pro odklad (nebo nejpozději do 31. 5. příslušného školního roku), odloží ředitelka školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, tj. pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
  • Pokud ředitelka školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, doporučí zároveň zákonnému zástupci dítěte vzdělávání dítěte v přípravné třídě základní školy nebo v posledním ročníku mateřské školy, pokud lze předpokládat, že toto vzdělávání vyrovná vývoj dítěte.
  • Místo a dobu zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání stanoví ředitel školy, a to v souladu s § 36 odst. 4.

_DSC9520

ORGANIZACE ZÁPISU DO 1. TŘÍDY 

Průběh zápisu do Základní školy MONTE lze rozdělit na dvě části:

a) formální část, při které zákonný zástupce předá požadované údaje dané školským zákonem a požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky a tím naplní svou zákonnou povinnost, jde o zahájení správního řízení k přijetí k povinné školní docházce; rodiče vyplní přihlášku k přijetí do základního vzdělávání;

b) motivační část, při které kromě motivace dítěte pro školní docházku dochází také k orientačnímu posouzení jeho školní připravenosti; dítě pracuje s Montessori pomůckami, plní předkládané úkoly, hovoří s učitelkou; cílem této části je motivovat dítě pro školní docházku, představit mu školu jako bezpečné a příjemné prostředí, kterého se není třeba obávat.

Dokumenty, které je nutno přiložit k žádosti o přijetí dítěte

  • při realizaci zápisu rodič vyplní formulář PŘIHLÁŠKY k zahájení školní docházky, ve kterém škola požaduje tyto údaje: jméno a příjmení žadatele (dítěte), • datum narození, • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu), • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (k rukám ředitele školy)

Důležité upozornění

  • O přijetí dítě do základní školy rozhoduje ředitelka školy.
  • Rodiče dítěte budou po zápisu písemně vyrozumění rozhodnutím ředitelky o přijetí/nepřijetí dítěte. Písemné vyrozumění jim bude zasláno do 30 pracovních dnů ode dne zápisu.Nejnovější videa

Všechna videa

Přidejte se k nám na facebooku

To se mi líbí